28 jun 2007 12:00

Vakbonden van de overheidsdiensten

Vrijstelling van de terugbetaling van de wedden van de vaste vakbondsafgevaardigden van de openbare diensten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Vrijstelling van de terugbetaling van de wedden van de vaste vakbondsafgevaardigden van de openbare diensten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering stelde aan de ministerraad voor om de vakbondsorganisaties van de overheidsdiensten die vallen onder het sectorcomité XV van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vrij te stellen van de terugbetaling van de wedden van vier van hun vaste vakbondsafgevaardigden. Volgens het koninklijk besluit van 28 september 1984 moeten de vakbonden de wedden van hun vaste afgevaardigden terugbetalen aan de overheid. Maar het is de federale overheid die de bevoegheid heeft om de vakorganisaties een hele of gedeeltelijke vrijstelling toe te kennen. Daarom keurde de ministerraad op voorstel van eerste minister Guy Verhofstadt en minister van Ambtenarenzaken Christian Dupont een ontwerp van koninklijk besluit goed dat art 18, derde lid, van de wet die de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel regelt, van toepassing maakt op de Brusselse overheidsdiensten die vallen onder sectorcomité XV (wet van 19 december 1974).