16 mrt 2007 16:00

Vakbondsafgevaardigden

Bescherming van de contractuele vakbondsafgevaardigden

Bescherming van de contractuele vakbondsafgevaardigden

Eerste minister Guy Verhofstadt en minister van Ambtenarenzaken Christian Dupont hebben een ontwerp van koninklijk besluit ingediend tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. Dit ontwerp werd door de ministerraad goedgekeurd. Het ontwerp geeft uitvoering aan protocol nr. 155/1 van 19 september 2006 betreffende de intersectorale sociale programmatie 2005-2006. Het gaat om de bescherming van de contractuele vakbondsafgevaardigden. Het doel van dit protocol bestaat erin een groter aantal beschermde afgevaardigden toe te kennen. Bovendien wordt de procedure van aanwijzing vereenvoudigd. De te volgen procedure in geval van een voorgenomen afdanking wordt niet gewijzigd. Het ontwerp schrijft voor dat het aantal aangewezen beschermde afgevaardigden per hoog overlegcomité niet hoger mag zijn dan het aantal basisoverlegcomités met een maximum van 20 personen per vakorganisatie.