16 mrt 2007 16:00

Vakbondsstatuut

Bepaling van het aantal vaste afgevaardigden waarvoor de vakorganisatie vrijgesteld wordt van terugbetalingen

Bepaling van het aantal vaste afgevaardigden waarvoor de vakorganisatie vrijgesteld wordt van terugbetalingen

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 april 1999 tot uitvoering van artikel 18, derde lid, van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. Dit ontwerp is een voorstel van eerste minister Guy Verhofstadt en minister van Ambtenarenzaken Christian Dupont. Het ontwerp voert een bepaling uit van het sectoraal akkoord 2005-2006 van het federaal administratief openbaar ambt over het vakbondsstatuut. Het ontwerp brengt het aantal vaste afgevaardigden waarvoor de vakorganisatie vrijgesteld wordt van de terugbetaling van de sommen betaald aan die afgevaardigden in hun hoedanigheid van personeelslid op 10 (voordien 8).