30 mrt 2007 17:00

Vakrichtingen van niveau A van de rijksambtenaren

Juridische preciseringen over de loopbaanvooruitzichten van de rijksambtenaren

Juridische preciseringen over de loopbaanvooruitzichten van de rijksambtenaren

Op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Christian Dupont heeft de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd over de vakrichtingen van niveau A van de rijksambtenaren. Dankzij de structurering van de loopbaan van niveau A in vakrichtingen hebben de ambtenaren een duidelijke voorstelling van de loopbaanperspectieven en kunnen ze vooral hun verworven competenties valoriseren met een premie voor competentieontwikkeling die hun specialisatie zal erkennen. Die structuur mag een ambtenaar niet beletten van beroep te veranderen, want dan wordt een doelstelling van de hervorming van 2004 gemist, namelijk de administratie dynamisch en motiverend te maken. Het ontwerp heeft als doel elke juridische onduidelijkheid te vermijden en bepaalt dat er geen hinderpalen mogen bestaan voor de bevordering tot niveau A naargelang van de vakrichting waaraan de ambtenaar verbonden is.