17 mei 2024 20:12

Vastlegging statuut van Statbel-onderzoekers

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne en minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een volwaardig statuut voorstelt voor enquêteurs van Statbel. 

De Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium van de FOD Economie (Statbel) is de federale statistische autoriteit, zoals voorzien in de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek en het officieel Belgisch aanspreekpunt bij Eurostat als het Nationaal Instituut voor de Statistiek.

De missie van Statbel bestaat uit het verzamelen, het verwerken en het verspreiden van betrouwbare en pertinente cijfers over de Belgische economie, de samenleving en het territorium. Het verzamelen gebeurt op basis van administratieve databronnen of enquêtes. Voor bepaalde enquêtes bij huishoudens wordt met freelance enquêteurs gewerkt. Deze enquêteurs hebben echter geen volwaardig statuut.

Het ontwerp van koninklijk besluit komt hieraan tegemoet en voorziet in een arbeidsovereenkomst voor bedienden voor een duidelijk omschreven werk, uitgewerkt door de FOD WASO en de FOD BOSA. Het in persoon uitvoeren van enquêtes bij de respondenten thuis, met inachtneming van de supranationale verplichtingen waaraan Statbel zich moet houden, vereist immers dat deze job kan worden uitgevoerd in het kader van een arbeidsovereenkomst voor een duidelijk omschreven werk en is niet geschikt om te worden uitgevoerd door personeelsleden die via een statutair statuut of een andere arbeidsovereenkomst aan de Belgische Staat zijn gebonden.

Het ontwerp wordt na syndicale onderhandelingen ter advies voorgelegd aan de Raad van State.