22 mrt 2019 16:55

Vastlegging van de vennootschapsbijdrage voor het sociaal statuut van zelfstandigen voor 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen Denis Ducarme een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de vennootschapsbijdrage voor 2019 vastlegt voor het sociaal statuut van zelfstandigen.

Het ontwerp van koninklijk besluit bepaalt voor 2019 het bedrag van de vennootschapsbijdrage, dat voor 30 juni 2019 betaald moet zijn:

  • 347,50 euro als het balanstotaal van het voorlaatste afgesloten boekjaar lager was dan 700.247,09 euro
  • 868 euro als het balanstotaal van het voorlaatste afgesloten boekjaar hoger was dan 700.247,09 euro

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1993 tot uitvoering van Hoofdstuk II van Titel III van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen