02 dec 2022 15:41

Vaststelling van de honoraria voor de bereiding, levering en toediening van COVID-19-vaccins

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de honoraria voor de bereiding, levering en toediening van COVID-19-vaccins vaststelt.

Tijdens de COVID-19-pandemie werden de meeste vaccins in eerste instantie toegediend in en gefinancierd door de vaccinatiecentra. Sinds 18 juli 2022 worden ook eerstelijnszorgverleners aangemoedigd om COVID-19-vaccins te bereiden, af te leveren en toe te dienen in een praktijk, apotheek of bij de patiënt thuis.

In deze context voorziet het ontwerp van koninklijk besluit in een systeem van honoraria voor artsen, verpleegkundigen, vroedvrouwen en apothekers, dat met terugwerkende kracht vanaf 18 juli 2022 van toepassing is.

De kostprijs per toegediend vaccin bedraagt:

  • 3,22 euro voor individuele bereiding door een apotheker met het oog op aflevering aan een andere zorgverlener
  • 15,5 euro voor toediening door een apotheker, vroedvrouw of verpleegkundige
  • de (variabele) kost van een raadpleging of bezoek door een arts, voor die raadplegingen of bezoeken die bijkomend zullen worden verleend in dit kader en waarvan het aantal afhankelijk is van de inschakeling van dit circuit in de door de Gemeenschappen georganiseerde campagnes

Deze deelname van zorgverleners van de eerste lijn biedt extra mogelijkheden voor individuele en occasionele vaccinatie en is complementair aan de vaccinaties die gebeuren in de vaccinatiecentra.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.