16 jun 2017 17:30

Vaststelling van de retributies aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Leefmilieu Marie Christine Marghem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten vaststelt.

Het ontwerp wijzigt bepaalde artikelen van het koninklijk besluit van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten en voegt een aantal artikelen toe:

 • biociden
  • de jaarlijkse bijdragen worden verhoogd naar 400 euro per product
  • de retributies voor de Europese productaanvragen worden verhoogd naar 20% van de retributie van een stofaanvraag
  • technische aanpassingen aan de Europese wetgeving en voor indeling en etikettering van producten
  • strenger optreden bij inbreuken op de jaarlijkse aangifte of bijdrage
 • inwendige verbrandingsmotoren in niet voor de weg bestemde mobiele machines: alle personen die een aanvraag tot typegoedkeuring, tot wijziging of verlenging indienen per type motor of motorfamilie zijn verplicht een bijdrage van 100 euro te betalen aan het Grondstoffenfonds. 
 • houtproducten: Iedere persoon die een FLEGT-vergunning* ter goedkeuring indient met het oog op het in het vrije verkeer stellen van een zending houtproducten van minstens 500kg moet een retributie van 50 euro betalen aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten.

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.

* De FLEGT-verordening 2173/2005 en haar uitvoeringsverordening 1024/2008 EU leggen een controle op bij de invoer van hout en houtproducten afkomstig uit landen die een vrijwillig partnerschapsakkoord (VPA) hebben afgesloten met de Europese Unie.