31 aug 2018 17:57

Vaststelling van de retributies aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Leefmilieu Marie Christine Marghem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten vaststelt.

Het ontwerp zorgt voor de aanpassing van het koninklijk besluit van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten aan het nieuwe koninklijk besluit over het op de markt brengen en het gebruik van biociden. Dit laatste heeft de registratieprocedure ingevoerd ter vervanging van de bestaande toelatings- en kennisgevingsprocedure en bijgevolg moet er voor deze nieuwe procedure ook een retributie vastgesteld worden Een retributie van 1000 euro voor de nieuwe registratieprocedure is billijk en is in verhouding tot de ermee gepaarde gaande werklast. De behandeling van een registratie vergt meer werk dan de bestaande kennisgeving. Voor een wijziging van retributie, retributie voor een identiek product, werden de bestaande retributies voor toelatingen overgenomen.

Verder wordt de verwijzing naar de aangifte aan het Nationaal centrum ter voorkoming en behandeling van intoxicaties of Antigifcentrum aangepast aan de huidige stand van de regelgeving. Ten slotte wordt verduidelijkt dat administratieve geldboetes in het kader van de wet van 21 december 1998 over de productnormen ook worden betaald aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.