03 mrt 2023 16:01

Vaststelling van het federaal reductieplan biociden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Leefmilieu Zakia Khattabi een ontwerp van koninklijk besluit goed over de ontwikkeling, de herziening en de verschillende maatregelen van het federaal reductieplan biociden. 

In de eerste plaats stelt het ontwerp van koninklijk besluit een kader vast voor de ontwikkeling en de herziening van het federaal reductieplan biociden. Dit heeft als doel om, op basis van het voorzorgsbeginsel, een hoog niveau van bescherming te waarborgen voor het milieu en voor de gezondheid van mensen en dieren. Hierbij wordt in het bijzonder ook aandacht besteed aan de bescherming van kwetsbare groepen.

Daarnaast legt het ontwerp achttien maatregelen vast die in het federaal reductieplan moeten opgenomen worden. De maatregelen hebben betrekking op de volgende thema's: 

  • informatie en sensibilisering
  • kennis over de blootstelling aan biociden en de effecten op de volksgezondheid
  • specifieke stoffen en gebruiken
  • observatie van de biocidemarkt
  • regularisatie van de biocidemarkt
  • evaluatie en rapportering

Het reductieplan zal om de twee en een half jaar moeten geactualiseerd worden. Een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de gewesten en van de dienst biociden, zal de opvolging van het plan verzekeren. 

Ten slotte worden via het ontwerp de nodige wijzigingen aangebracht in het koninklijk besluit van 4 september 2012 betreffende het federaal reductieprogramma van pesticiden, waardoor de reductieplannen voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden gescheiden worden.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.