20 mrt 2008 11:40

Veiligheid

Machtiging om in real time beelden van bewakingscamera's te bekijken

Machtiging om in real time beelden van bewakingscamera's te bekijken

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de personen aanwijst die bevoegd zijn om in real time beelden te bekijken van de bewakingscamera's die in niet-besloten plaatsen zijn geïnstalleerd. Het ontwerp dat minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael voorstelde bepaalt ook de voorwaarden waaraan ze moeten voldoen.

De politieambtenaren zijn bevoegd om in hun opdracht van gerechtelijke en bestuurlijke politie de beelden te bekijken. De andere categorieën van personen die ertoe gemachtigd zijn, moeten een opleiding hebben gevolgd en ze worden aangeduid door de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van de publieke locatie in kwestie.    

Ze moeten in permanente verbinding staan met de politiedienst onder wiens bevoegdheid ze optreden. De bedoeling is immers om onmiddellijk te kunnen ingrijpen bij misdrijven, schade of ordeverstoring en de acties te organiseren. De korpschef is verantwoordelijk om het toezicht op de naleving van de wettelijke en reglementaire voorwaarden te organiseren. 

Het ontwerp werd voorgelegd aan de Vaste Commissie van de lokale politie, de Union des Villes et Communes de Wallonie, de Vereniging van Vlaamse Steden en gemeenten en de Vereniging van de stad en de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het onderhandelingscomité voor politiediensten, het Comité voor provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en het Comité voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.