02 sep 2011 15:57

Veiligheid en gezondheid in mijnen

Verdrag betreffende de veiligheid en gezondheid in mijnen (IAO)

Verdrag betreffende de veiligheid en gezondheid in mijnen (IAO)

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het verdrag nr 176 van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende de veiligheid en gezondheid in mijnen (*).

Het verdrag heeft als doel de veiligheid en gezondheid in mijnen te bevorderen. 

Het nationaal beleid zal hiervoor regelmatige evaluaties uitvoeren. Daarnaast zal de nationale wetgeving een overheid aanduiden die de veiligheid en gezondheid in mijnen reglementeert en controleert. De wetgeving moet de controle en de inspectie regelen van de veiligheid en gezondheid in mijnen en de procedures voor betekening en onderzoeken in geval van dodelijke of ernstige ongevallen, mijnrampen of gevaarlijke incidenten. Ze bepaalt eveneens de voorschriften voor reddingsoperaties, eerste hulp en medische verzorging.

Het verdrag omvat ook verplichtingen voor de werkgever. Zo is hij verplicht om preventie- en beschermingsmaatregelen in de mijn te treffen. Hij moet de gezondheids- en veiligheidsrisico's in de mijn evalueren en elimineren, bij de bron controleren of tot een minimum beperken. Indien de risico's van blijvende aard zijn moet hij persoonlijke beschermingsmiddelen voorzien. De werkgever moet een spoedactieplan opstellen om het hoofd te bieden aan industriële rampen en natuurrampen. De werknemers moeten eveneens een gepaste opleiding en verstaanbare instructies krijgen over veiligheid en gezondheid, en de taken die ze moeten uitvoeren.

Ook moet er een regelmatig medisch toezicht georganiseerd worden.

De werknemers en hun afgevaardigden krijgen recht op inspraak in gezondheids- en veiligheidskwesties. De werknemers moeten aan bepaalde verplichtingen voldoen zoals de zorg voor de eigen veiligheid en gezondheid, en die van anderen die door hun daden getroffen kunnen worden. Verder moeten ze melding maken van elke situatie die volgens hen een risico kan inhouden.

Ten slotte moet er een samenwerking tot stand komen tussen de werkgevers, werknemers en hun vertegenwoordigers voor een betere veiligheid en gezondheid in mijnen. 

(*) ondertekend in Genève op 22 juni 1995.