28 jan 2005 16:00

Veiligheidsverificaties door de inlichtingendiensten

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad in derde lezing twee voorontwerpen van wet goed, tot wijziging van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, en tot oprichting van een beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad in derde lezing twee voorontwerpen van wet goed, tot wijziging van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, en tot oprichting van een beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen.

Er worden twee doelen nagestreefd: - een wettelijk statuut geven aan de veiligheidsverificaties (Screenings) Het ontwerp creëert een algemeen kader en somt de bevoegde overheden op om veiligheidsattesten af te leveren. Bovendien bepaalt het wetsontwerp de voorwaarden onder dewelke de screenings kunnen worden doorgevoerd: welke gegevens kunnen worden verzameld en op welke manier. - een werkelijke beroepsmogelijkheid voorzien tegen de verificaties Het beroep - dat zowel kan gaan over de weigering van het afleveren van een veiligheidsattest als over een negatief veiligheidsadvies - kan in de toekomst voor een onafhankelijk orgaan worden ingesteld. Het tweede voorontwerp bepaalt de samenstelling van het bevoegde beroepsorgaan. Dit orgaan bestaat uitsluitend uit magistraten. De voorzitter van het Vast Comité van toezicht op de politiediensten en de voorzitter van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zullen voortaan de voorzitter van het Vast Comité I bijstaan. Deze nieuwe maatregelen verzoenen het naleven van de openbare orde en de bescherming van de individuele rechten. De twee voorontwerpen werden aan de adviezen van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke levenssfeer en de Raad van State aangepast.