13 jun 2024 16:34

Vennootschappen verstrekken duurzaamheidsinformatie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne een voorontwerp van wet goed betreffende de openbaarmaking van duurzaamheidsinformatie door bepaalde vennootschappen en groepen en de assurance van duurzaamheidsinformatie.

Dit voorontwerp van wet beoogt de Richtlijn (EU) 2022/2464 met betrekking tot duurzaamheidsrapportering door ondernemingen (CSRD-richtlijn) om te zetten.

Bepaalde grote vennootschappen en moedervennootschappen van grote groepen worden verplicht duurzaamheidsinformatie in het jaarverslag op te nemen en openbaar te maken, op basis van duurzaamheidsstandaarden die de Europese Commissie via gedelegeerde handelingen heeft vastgelegd. Het gaat met name om de nodige informatie om inzicht te krijgen in de impact van de vennootschap op duurzaamheidskwesties, alsook om te begrijpen hoe duurzaamheidskwesties invloed hebben op de ontwikkeling, de prestaties en de positie van de vennootschap. Deze verplichting geldt ook voor kleine en middelgrote beursgenoteerde vennootschappen, die beperkte duurzaamheidsinformatie in hun jaarverslag mogen opstellen en openbaar maken. Dit is niet van toepassing voor micro-ondernemingen. Vanaf het boekjaar 2028 zullen niet-Europese ondernemingen ook duurzaamheidsinformatie openbaar moeten maken wanneer zij economisch actief zijn in de Europese Unie via een Europese dochtervennootschap of bijkantoor.

Voor grote vennootschappen voorziet het voorontwerp van wet de volgende drempelwaarden:

  • Balanstotaal: 25 000 000 euro
  • Netto-omzet: 50 000 000 euro
  • Aantal personeelsleden: 250

Enkel vennootschappen die op de balansdatum minstens twee van de bovenstaande criteria gedurende twee opeenvolgende boekjaren overschrijden, dienen duurzaamheidsinformatie op te stellen en openbaar te maken in het jaarverslag.

De beursgenoteerde ondernemingen vallen onder het toezicht van de FSMA. Behalve de micro-ondernemingen, moeten alle beursgenoteerde ondernemingen, alsook de in de EU beursgenoteerde ondernemingen van derde landen, duurzaamheidsinformatie openbaar maken.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit en aan de Raad van State.