24 apr 2009 11:30

Vennootschapsrecht

Bijkomende informatie in jaarrekeningen van vennootschappen

Bijkomende informatie in jaarrekeningen van vennootschappen

Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne heeft een ontwerp van koninklijk besluit aan de ministerraad voorgelegd dat een aantal Europese voorschriften over de jaarrekening van vennootschappen in het Wetboek van venootschappen opneemt (*). Daarmee zet het ontwerp artikel 1, 6) van richtlijn 206/46/EG in Belgisch recht om.

De richtlijn schrijft voor welke bijkomende informatie de jaarrekening van vennootschappen moet bevatten. Het gaat om toelichtingen over de aard en het zakelijke doel van buitenbalansregelingen. Die kunnen immers risico's en kosten meebrengen die van belang zijn voor de beoordeling van de financiële situatie van de vennootschap of de groep waartoe de vennootschap behoort. Genoteerde vennootschappen en bepaalde ondernemingen moeten ook de financiële gevolgen van die regelingen vermelden.

Daarnaast zullen ze in de jaarrekeningen informatie vermelden over transacties met verbonden partijen die niet onder normale marktvoorwaarden zijn verricht met inbegrip van het bedrag van de transacties. De NV's vermelden enkel de transacties, niet het bedrag. Die informatie zal bijdragen tot een nauwkeurigere beoordeling van de financiële situatie van de onderneming of groep.  

Ook de toelichting over de financiële betrekkingen met bestuurders, zaakvoerders en commissarissen zal naar aanleiding van vorige wijzigingen van het wetboek in de jaarrekening worden opgenomen.

(*) ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het kb van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en van het koninklijk besluit van 12 september 1983 tot bepaling van de minimumindeling van een algemeen rekeningstelsel.