15 mei 2009 12:25

Verbandmiddelen

Bijwerking van de lijst van actieve verbandmiddelen voor de maximumfactuur

Bijwerking van de lijst van actieve verbandmiddelen voor de maximumfactuur

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd dat de lijst met actieve verbandmiddelen waarvoor het persoonlijk aandeel meetelt in de berekening van de maximumfactuur bijwerkt. De maatregel verbetert de medische zorg voor zieken met chronische wonden.

(*) tot wijziging van de lijst gevoegd bij het kb van 3 juni 2007 tot uitvoering van art. 37, § 16bis, eerste lid, 3° en vierde lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.