08 jul 2022 16:55

Verbetering van de binnenluchtkwaliteit in publiek toegankelijke gesloten plaatsen - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke in tweede lezing een voorontwerp van wet goed betreffende de verbetering van de binnenluchtkwaliteit in publiek toegankelijke gesloten plaatsen.

Tijdens de uitwerking van dit voorontwerp werd er overleg gevoerd met de verschillende sectoren en de deelgebieden. Het voorontwerp, aangepast aan het advies van de Raad van State, beantwoordt aan de volgende doelstellingen:

  • het duidelijk definiëren van richtinggevende referentieniveaus, inclusief de mogelijkheid tot luchtzuivering
  • de uitbaters van publiek toegankelijke gesloten plaatsen ertoe aanzetten om actief na te denken over de bestaande toestand en op welke manier ze een betere binnenluchtkwaliteit kunnen behalen via een risicoanalyse en actieplan
  • de basis leggen voor een certificatie en labeling om op een onafhankelijke en objectieve manier vast te stellen wat het aandeel aan ventilatie en luchtzuivering is dat op een bepaalde plaats behaald kan worden en om een deel van de ingezamelde gegevens via een label op een begrijpelijke manier te communiceren aan de burgers
  • het oprichten van een interfederaal platform inzake binnenluchtkwaliteit om de kennis van binnenluchtkwaliteit te verbeteren, de werkzaamheden ter verbetering en voorkoming van risicosituaties te ondersteunen, en zowel op nationaal als op internationaal niveau beleidsadviezen te geven

Het voorontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning met het oog op de indiening bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers.