30 jun 2023 17:06

Verbetering van de werkomstandigheden van pakjesbezorgers - Derde lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Post Petra De Sutter in derde lezing een voorontwerp van wet goed dat de werkomstandigheden van bezorgers van postpakketten in België verbetert.

Het voorontwerp is erop gericht de pakketbezorgers in België (ongeacht of ze in loondienst werken of zelfstandige zijn) te beschermen en de strijd aan te gaan tegen sociale en fiscale fraude. Daarnaast is het de bedoeling om ook de bedrijfsleiders van de kleine onderaannemers te beschermen, want zij ondervinden een grote druk op de vergoedingen door sommige aanbieders van postdiensten.

In deze context voert het voorontwerp, dat werd aangepast aan het advies van de Raad van State en van de Gewesten, de volgende maatregelen door:

  • de verplichting voor alle aanbieders van postdiensten om enerzijds, vóór de aanvang van hun activiteiten een kennisgeving in te dienen bij het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) en om anderzijds per semester een aantal gegevens te melden
  • het verbod om in België de distributie van pakjes aan te bieden, te verrichten of te laten verrichten, tegen een vergoeding die niet voldoet aan een minimumuurbedrag, berekend op basis van de barema's van het paritair comité 140.03, aangevuld met vervoers- en andere kosten 
  • de verplichting voor alle aanbieders van postdiensten in België om een tijdregistratiesysteem in te stellen en te gebruiken, waarmee de distributietijd wordt geregistreerd van alle bezorgers die voor hun rekening in België pakketten distribueren, alsook de invoering van een begrenzing van de distributietijd
  • de invoering van preventieve maatregelen (coördinator, waakzaamheidsplan) binnen elk bedrijf dat pakketbezorgdiensten aanbiedt

Het voorontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning met het oog op indiening bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen met het oog op het verbeteren van de werkomstandigheden van de postpakjesbezorgers