20 jul 2017 19:15

Verbetervoorstellen in het kader van de hervorming van de controle op de veiligheid van nucleaire installaties

De ministerraad neemt akte van het eindverslag van de task force die opgericht werd om verbetervoorstellen uit te werken betreffende de zevende aanbeveling van de IRRS-missie in België van het Internationaal Atoomenergieagentschap, met betrekking tot een duidelijkere rolverdeling tussen het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) en de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen (NIRAS).

Er werd nagegaan wat de belangrijkste onduidelijkheden en ontbrekende elementen zijn voor een duidelijkere afbakening van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het FANC en NIRAS. Er werden voor 4 domeinen verbetervoorstellen geformuleerd. Dit betreft de volgende domeinen:

  • Het acceptatiesysteem van radioactief afval
  • De onderlinge afhankelijkheden bij het beheer en de overdracht van radioactief afval
  • Nationale beleidsmaatregelen voor berging en hun uitvoering door middel van het nationaal programma
  • Interventies en saneringen, incl. beheer op lange termijn van het radioactieve afval afkomstig van interventies en saneringen

De ministerraad vraagt de bevoegde ministers om de voorontwerpen van wet en ontwerpen van koninklijk besluit die nodig zijn om de aanbeveling uit te voeren, voor te leggen aan de ministerraad.