18 dec 2015 17:53

Verblijfsrecht erkende vluchtelingen van onbeperkt naar tijdelijk verblijfsrecht van vijf jaar

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken een voorontwerp van wet goed waarin het verblijfsrecht van de vluchtelingen gewijzigd wordt van een onbeperkt naar een tijdelijk verblijfsrecht van vijf jaar.

Het voorontwerp van wet heeft twee doelen:

  • het onbeperkt verblijfsrecht van de erkende vluchteling wordt een tijdelijk verblijfsrecht van vijf jaar

Deze vijf jaar beginnen vanaf de indiening van de asielaanvraag. Na vijf jaar wordt de erkende vluchteling tot een verblijf van onbeperkte duur toegelaten, tenzij de vluchtelingenstatus ondertussen werd opgeheven of ingetrokken.

  • de rechtsbasis voor de minister of zijn gemachtigde uitbreiden

Hiermee wordt een einde gesteld aan het verkregen verblijf van de vluchteling, op basis van de vluchtelingenstatus, en het afgeven van een bevel om het grondgebied te verlaten. Het bevel om het grondgebied te verlaten, komt er indien de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen tijdens het verblijf van beperkte duur een beslissing tot opheffing of intrekkng van de vluchtelingenstatus neemt.

Het voorontwerp van wet wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen