16 jul 2021 17:54

Verdeling van de derde schijf van de interdepartementale provisie Nieuw beleid 2021

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker een ontwerp van koninklijk besluit goed tot verdeling van de derde schijf van de interdepartementale provisie Nieuw beleid 2021.

Overeenkomstig de beslissingen van de ministerraad van 23 oktober 2020 over de meerjarenbegroting 2021-2024 gaat het om de verdeling van het bedrag van 90.050.471 euro in vastlegging en van 92.747.968 euro in vereffening voor de volgende departementen:

  • FOD Justitie
  • FOD Buitenlandse Zaken
  • Federale Politie

Ontwerp van koninklijk besluit houdende de derde verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90- 1 van de wet van 22 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 en bestemd tot het dekken van de uitgaven betreffende het nieuw beleid