12 jul 2012 19:56

Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie

De ministerraad gaat akkoord met het voorontwerp van wet houdende goedkeuring van het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie.

Het verdrag dat op 2 maart 2012 door 25 lidstaten van de EU werd ondertekend, versterkt de begrotingsdiscipline en verzekert een betere coördinatie van de nationale economische beleidsmaatregelen om de doelstellingen op het vlak van duurzame groei, werkgelegenheid, concurrentievermogen en sociale samenhang te realiseren.

De begrotingsdisicipline die het verdrag oplegt, vormt samen met de ingestelde solidariteitsmechanismen en de inspanningen die nodig zijn voor de relance, een onderdeel van de alomvattende oplossing voor de schuldencrisis binnen de eurozone. Na het advies van de Raad van State wordt het wetsontwerp aan het Parlement voorgelegd.