06 mrt 2009 16:52

Verdrag over de internationale factoring

Goedkeuring van het Unidroit-verdrag

Goedkeuring van het Unidroit-verdrag

De ministerraad heeft een voorontwerp van wet aangenomen tot goedkeuring van het Unidroit-verdrag betreffende de internationale factoring (*). Het verdrag geeft een definitie van factoring activiteiten, een techniek die wordt toegepast bij de financiering van de export. Het gaat om een aantal activiteiten die de factoringonderneming van de leverancier overneemt op het vlak van de schuldvordering.

Door de essentiële kenmerken van de internationale factoring te reglementeren, draagt het verdag bij tot  een eenvoudigere toepassing van de techniek. Het verdrag omschrijft de toegepaste transacties, zoals het incasseren van schuldvorderingen of het bijhouden van rekeningen, in ruime termen zodat het de uitbreiding van transacties niet afremt. De bepalingen beperken zich tot de relaties tussen de drie onmiddellijk betrokken partijen: de leverancier, de factor en de schuldenaar. Verder bevat het verdrag bepalingen over onder andere het geografische toepassingsgebied en de rechten en plichten van de partijen. Ook de situatie van de schuldenaar na de overdracht van de schuldvorderingen komt aan bod.

Aangezien het gaat om een privaatrechtelijk verdrag, behandelt het niet de boekhoudkundige en fiscale aspecten, die bij dergelijke transacties van groot belang zijn. 

(*) Ottawa, 28 mei 1988.