25 jan 2008 12:44

Verdrag Rijn- en binnenvaart

Goedkeuring van het Verdrag over de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en de binnenvaart

Goedkeuring van het Verdrag over de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en de binnenvaart

De ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed dat instemt met het Verdrag over de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en de binnenvaart. (Straatsburg, 9 september 1996)

Het voorontwerp dat minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht voorlegde, moet op internationaal vlak een geharmoniseerd systeem creëren om de vervuiling van de vaarwegen door de binnenvaart tegen te gaan. Het verdrag brengt het principe van de vervuiler betaalt, in de praktijk en zal op die manier het ecologisch imago van de binnenvaart bevorderen. Tegelijkertijd is het de bedoeling om dat principe toe te passen zonder dat het de concurrentieverhoudingen tussen de binnenvaartvloten van de deelnemende staten verstoort.

Het Verdrag heeft een gemengd karakter. Het raakt immers federale en gewestelijke bevoegdheden. Daarom is voor de toepassing van de bepalingen van het verdrag, de samenwerking tussen de federale staat en de gewesten noodzakelijk en zullen ze dus samen een samenwerkingsakkoord uitwerken. Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Het Verdrag treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na neerlegging van de laatste akte van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring van de deelnemende staten.