23 jul 2015 15:22

Verdrag tussen België en Luxemburg betreffende de informatie-uitwisselingen in geval van incidenten of ongevallen die radiologische gevolgen kunnen hebben

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van het Groothertogdom Luxemburg betreffende de informatie-uitwisselingen in geval van incidenten of ongevallen die radiologische gevolgen kunnen hebben, gedaan te Eischen, op 28 april 2004.

De mondialisering, de intensiteit van het grensoverschrijdende verkeer en de technologische en industriële evoluties hebben als gevolg dat steeds meer risico’s (bijvoorbeeld de nieuwe risico’s zoals het terrorisme, de epidemieën – denken we aan de griep A/H1N1 – en de besmettelijke ziekten bij dieren) een grensoverschrijdend karakter krijgen. Die redenering gaat nog meer op voor nucleaire en radiologische risico’s.

De ontwikkeling van de desbetreffende grensoverschrijdende samenwerking wordt dan ook echt noodzakelijk teneinde de veiligheid van de bevolking sterker te waarborgen. 

Gezien de geografische nabijheid van het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk België hebben de bevoegde ministers het verdrag betreffende de informatieuitwisseling in geval van ongevallen of incidenten die radiologische gevolgen kunnen hebben, ondertekend. Het verdrag vervolledigt de bestaande internationale en Europese systemen en heeft als doel het versterken en uitdiepen van de bestaande samenwerking tussen het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk België op het vlak van het beheer van de nucleaire of radiologische crisissen die grensoverschrijdende gevolgen (kunnen) hebben.

Concreet gezien bestaat het systeem van alarmering en informatieuitwisseling met name uit:

  • de totstandbrenging van een directer en adequater netwerk van alarmering en informatieuitwisseling, 24u/7d
  • een rationalisering van de alarmering in het algemeen teneinde de nationale contactpunten niet te overbelasten
  • de mogelijkheid voor elk land om, in noodsituaties, een contactpersoon naar het grondgebied van het andere land te sturen teneinde de informatieuitwisseling te vergemakkelijken

De uitgewisselde informatie heeft bijvoorbeeld betrekking op de noodsituatie en de evolutie ervan, de genomen of beoogde acties ter bescherming van de bevolking en de informatieverstrekking aan de bevolking.

De overheid belast met de toepassing van dit verdrag is in België het Nationaal Crisiscentrum. De permanentie van het Crisiscentrum, die 24u/24 – 7 dagen/7 bereikbaar is, maakt het immers mogelijk om zowel de betrokken Belgische ministers als onze Luxemburgse tegenhanger, de “Administration des services de secours”, te alarmeren en snel op de hoogte te brengen van de eventuele informatie.