28 jan 2015 17:23

Verdrag tussen België en Montenegro rond politiesamenwerking

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het verdrag tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van Montenegro rond politiesamenwerking.

Op 9 december 2010 werd een bilateraal politiesamenwerkingsverdrag met Montenegro afgesloten. Hierin wordt een engagement aangegaan om nauw samen te werken en elkaar bijstand te bieden bij de preventie, de repressie en de vervolging van allerlei vormen van zware, georganiseerde misdaad. Deze samenwerking slaat in eerste instantie op de uitwisseling van politionele informatie, die steeds met inachtneming van de relevante nationale en internationale rechtsinstrumenten inzake de bescherming van persoonsgegevens moet gebeuren. Daarnaast maakt het verdrag het bijvoorbeeld ook mogelijk om materiaal uit te wisselen, elkaar technische en wetenschappelijke ondersteuning te bieden en samen te werken op vlak van de politieopleiding. Het verdrag zal effectief in werking kunnen treden, na de beëindiging van de parlementaire ratificatieprocedures in de twee landen.