23 jul 2015 15:41

Verdrag van de Raad van Europa rond het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld

De ministerraad heeft zijn goedkeuring gehecht aan het voorontwerp van wet houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa rond het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, gedaan te Istanbul op 11 mei 2011, kortweg ook wel de CAHVIO of het Verdrag van Istanbul genoemd.

België ondertekende dit verdrag op 11 september 2012. Naar Belgische normen is het een gemengd verdrag, wat inhoudt dat het thema’s behandelt die behoren tot de bevoegdheid van zowel de federale overheid als van de gefedereerde bevoegde autoriteiten. Al de bevoegde regeringen moeten dus een wet houdende instemming met het verdrag aannemen. Op deelstatelijk niveau zijn de nodige wetten tot stand gekomen, en nu is het dus de beurt aan het federale niveau om dergelijke instemmingswet aan te nemen.

Het verdrag heeft tot doel geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld te voorkomen en te bestrijden, de rechten van slachtoffers te beschermen en nationale en internationale samenwerking tegen geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld te bevorderen. Het is het eerste internationaal dwingende instrument dat in een dergelijke omvattende aanpak van de problematiek voorziet. Het spoort de landen aan om een globaal, geconcerteerd en geïntegreerd beleid ter zake te ontwikkelen om een effectief antwoord te bieden op deze vormen van geweld.

Het verdrag en het Belgisch beleid delen hetzelfde uitgangspunt door een direct verband te vestigen tussen het realiseren van gelijkheid tussen mannen en vrouwen en de strijd tegen geweld tegen vrouwen. België heeft een traditie van het streven naar een geïntegreerde aanpak van deze problematiek. Getuige hiervan zijn opeenvolgende nationale actieplannen die sinds 2001 alle acties in het kader van de strijd tegen geweld op vrouwen coördineren en in overleg opstellen met alle betrokken departementen. Het toekomstige nationale actieplan dat in voorbereiding is en dat wordt gecoördineerd door het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, zal worden uitgebreid om alle vormen van geweld die onder het toepassingsgebied van het verdrag vallen te omvatten en het zal op deze wijze worden ingevuld dat het beantwoord aan de internationale ontwikkelingen en verplichtingen.

Deze traditie zal met de instemming van het Verdrag van Istanbul verder worden verankerd en verfijnd teneinde de verdere strijd tegen deze vormen van geweld meer en meer te optimaliseren.