30 jan 2015 12:38

Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme

De ministerraad keurt het voorontwerp van wet goed houdende instemming met het verdrag* van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme.

Door dit voorontwerp van wet goed te keuren zal België kunnen overgaan tot de bekrachtiging van dit verdrag. Het verdrag strekt tot aanvulling van de lacunes in de bestaande verdragen inzake terrorismebestrijding door strafbaarstelling van de handelingen die meestal voorafgaand aan de terroristische daad zelf worden gepleegd.

Er zijn twee doelstellingen. Enerzijds worden sommige handelingen (openbare aanzetting tot het plegen van een strafbaar feit van terroristische aard, rekrutering voor terrorisme en terrorisme-opleiding) die zouden kunnen leiden tot het plegen van terroristische daden duidelijk strafbaar gesteld teneinde voornoemde handelingen te voorkomen. Anderzijds wordt de nodige justitiële samenwerking tot stand gebracht om dergelijke strafbare feiten op internationaal niveau te voorkomen en te bestraffen door middel van uitlevering en justitiële samenwerking. 

* op 16 mei 2005 te Warschau voor ondertekening opengesteld