18 jan 2008 10:40

Verdrag van Lissabon

Ratificatie van het Verdrag van Lissabon

Ratificatie van het Verdrag van Lissabon

De ministerraad heeft het voorontwerp van wet goedgekeurd over de instemming met het Verdrag van Lissabon dat het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap wijzigt. (Lissabon 13 december 2007) 

Het Verdrag van Lissabon vormt het sluitstuk van een lang vernieuwingsproces dat onder Belgisch voozitterschap in 2001 met de Verklaring van Laken van start ging. Uiteindelijk waren het de veelvuldige consultaties onder het Duitse voorzitterschap van 2007 die tot een beslissing op de informele Europese Raad van oktober 2007 onder Portugees voorzitterschap leidden.

De lidstaten van de Europese Unie beslisten in de Intergouvernementele conferentie van 2007 de benadering van een eengemaakt geconsolideerd verdrag onder de vorm van een Grondwet voor Europa te verlaten en de bestaande verdragen aan te passen.

Het nieuwe Verdrag maakt de Europese Unie democratischer: het verruimt de bevoegdheden van het Europees Parlement als medewetgever, begrotingsautoriteit en controleorgaan. Daarnaast betrekt het de nationale parlementen in grotere mate bij de werkzaamheden van de Unie en stelt ook een burgerinitiatief in. Het breidt de bevoegdheden van het Hof van Justitie uit en erkent de grondwettelijke structuur van de lidstaten, ook wat de regionale autonomie betreft.

Daarnaast maakt het Verdrag het optreden van de Unie efficiënter en coherenter. Het introduceert een rechtspersoonlijkheid voor de Unie. Ook het optreden van de Unie wordt duidelijker: er komt een einde aan de kunstmatige verdeling in pijlers en ook de bevoegdheden van de Unie en de lidstaten zijn duidelijker. Het externe optreden van de Unie wordt versterkt door de creatie van een Europese diplomatieke dienst onder leiding van de Hoge Vertegenwoordiger voor het Gemeenschappelijk Buitenlands en veilgiheidsbeleid, die tevens vice-voorzitter van de Commissie zal worden. 

Het voorontwerp van wet gaat voor advies naar de Raad van State en wordt dan ingediend bij het Federale Parlement. De kalender van de ratificatie die de eerste minister heeft voorgesteld, werd eerder deze week na afloop van het Overlegcomité met Gemeenschappen en Gewesten bekend gemaakt. (zie het persbericht van de eerste minister)