02 apr 2021 17:41

Verduidelijkingen in de regelgeving betreffende radioactief afval

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne en minister van Energie Tinne Van der Straeten een voorontwerp van wet goed tot verduidelijking van de regelgeving betreffende radioactief afval.

Concreet beoogt het voorontwerp het volgende:

  • een duidelijke afbakening en verdeling van de bevoegdheden tussen de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen (NIRAS) en het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC)
  • een verduidelijking van de acceptatiecriteria door NIRAS voor alle of sommige stappen van het beheer van radioactief afval en, desgevallend, van de overtollige hoeveelheden, tot en met de opslag voor de overtollige hoeveelheden en de berging voor het afval, rekening houdend met de vereisten van elk van deze stappen en de onderlinge afhankelijkheden tussen deze stappen
  • het invoeren van een acceptatiesysteem voor radioactief afval
  • het verduidelijken van de verplichtingen van de begunstigden van de prestaties van NIRAS

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State. 

Voorontwerp van wet houdende wijziging van artikel 179 van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980