25 mrt 2005 16:00

Vereenvoudigde boekhouding

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Economie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging (*) van het wetboek van venootschappen (**).

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Economie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging (*) van het wetboek van venootschappen (**).

Het gaat om een technische wijziging die bepaalde omvangcriteria op de Europese Richtlijn (***) afstemt. Het ontwerp past de drempels aan, die bepalen vanaf wanneer de ondernemingen en groepen een vereenvoudigde boekhouding kunnen voeren voor hun statutaire en geconsolideerde jaarrekening. De drempel voor het balanstotaal van de kleine ondernemingen wordt van 3.125.000 euro op 3.650.000 euro gebracht, de drempel voor de omzet van 6.250.000 euro op 7.300.000 euro. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd. (*) artikelen 15, §1 en 16, §1, eerste lid. (**) vastgesteld bij de wet van 7 mei 1999. (***) 2003/38/EG van de Raad van 13 mei 2003 tot wijziging van de Richtlijn 78/660/EEG.