26 apr 2024 17:37

Vereenvoudigde samenstelling van de Adviesraad van burgemeesters

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de Adviesraad van burgemeesters.

Uit een evaluatie door de Algemene Directie Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken is gebleken dat de participatiegraad van de Adviesraad van burgmeesters laag is. Daarom heeft het ontwerp van koninklijk besluit als doel de samenstelling van de Adviesraad van burgemeesters te vereenvoudigen. De nieuwe verdeling zal bestaan uit acht burgemeesters uit het Vlaams gewest, zes uit het Waals gewest en twee uit Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Verder worden er in het ontwerp van koninklijk besluit geen vereisten voor verdeling opgelegd. Er wordt wel aan de respectievelijke verenigingen van de steden en gemeenten (VVSG, UVCW en Brulocalis) gevraagd om de leden voor te dragen. Daarbij moet de representativiteit van de verschillende types politiezones worden gerespecteerd alsook met de geografische spreiding rekening worden gehouden.

De werking van de Adviesraad van burgemeesters wordt ook geoptimaliseerd door te voorzien in een volwaardig ondersteunend secretariaat, in het bijzonder voor de voorbereiding van de adviezen, de verspreiding van de documenten en de verwerking van de bemerkingen van de leden.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.