16 jul 2021 17:54

Vereenvoudiging van de bestuursovereenkomsten binnen de federale overheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter en de staatssecretaris voor Begroting, Eva De Bleeker, een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende een vereenvoudingsvoorstel van de bestuursovereenkomsten binnen de federale overheid.

Na analyse door verschillende actoren binnen de federale overheid werd een vereenvoudigingsvoorstel voor bestuursovereenkomsten in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten uitgewerkt. 

Het ontwerp van koninklijk besluit beoogt dit voorstel te vertalen.

De bepalingen van het ontwerp betreffen onder andere de inwerkingtreding, de duur en de modaliteiten van de hervormde bestuursovereenkomsten.

Na onderhandeling met de representatieve vakorganisaties van het Comité voor de federale, de gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten, wordt het ontwerp ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten