26 sep 2013 18:00

Vereenvoudiging van globale overdracht van volmachten tussen erkende sociale secretariaten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Monica De Conick en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de procedure voor globale overdracht van volmachten tussen erkende sociale secretariaten vereenvoudigt.

Een nieuw sociaal secretariaat dat de klanten van een ander secretariaat overneemt, moet eerst een procuratie van de werkgever bekomen. Om deze procedure te vereenvoudigen, wordt bij de klantenoverdracht tussen twee erkende sociale secretariaten voorzien in een automatische overdracht, zonder ondertekening van een nieuwe procuratie. Als voorwaarde geldt evenwel dat de werkgevers die bij het eerste secretariaat zijn aangesloten, zich niet uitdrukkelijk verzetten en dat ze grondig worden geïnformeerd. Secretariaten kunnen ook nog steeds kiezen voor een individuele vernieuwing van de oude procuraties.

voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers