27 apr 2018 16:51

Vereenvoudiging van het Burgerlijk en het Gerechtelijk Wetboek

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed dat enkele bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek die betrekking hebben op onbekwaamheid vereenvoudigt en informatiseert.

Daarenboven beoogt het voorontwerp enkele reparaties aan te brengen in het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek en in uitvoering van het regeerakkoord, bepaalde materies van het burgerlijk recht te vereenvoudigen en te informatiseren, het afstammingsrecht te repareren in het licht van de arresten van het Grondwettelijk Hof en maatregelen te nemen met het oog op een meer objectieve en transparante berekening van de onderhoudsuitkeringen voor kinderen.

Het gaat onder meer om:

  • bepalingen die de stelsels van de buitengerechtelijke of rechterlijke bescherming van personen of de gerechtelijke procedures in het kader van die stelsels wijzigen
  • wijzigingen van de bepalingen inzake de afstamming, met name het startpunt van de verjaring van de vorderingen tot betwisting van het vermoeden van vaderschap en van de erkenning, de opheffing van het absolute verbod om een afstammingsband vast te stellen ten aanzien van een kind dat geboren is uit een incestueuze relatie en, in het kader van de erkenningen waarbij de toestemming ontbreekt, de schrapping van de scharniertermijn van een jaar tijdens welke de familierechtbank het belang van het kind kon toetsen
  • bepalingen betreffende de naam, die het voortaan voor een meerderjarige mogelijk maken – zoals dat reeds het geval is voor minderjarigen – om voor de familierechtbank van naam te veranderen in geval van gelijktijdige vorderingen tot betwisting van een van de bestaande afstammingsbanden en tot vaststelling van een nieuwe afstammingsband ten aanzien van een andere persoon
  • technische bepalingen met betrekking tot transgenders
  • bepalingen betreffende de huwelijksbeletselen, die de bevoegdheden van Koning inzake opheffing van het verbod om te huwen overhevelen naar de familierechtbank
  • de omzetting van de aanbevelingen van de Commissie voor onderhoudsbijdragen in de wetgeving die deze aangelegenheid regelt, om de manier waarop de onderhoudsbijdragen van de ouders worden vastgesteld nader te verduidelijken
  • het schrappen de vereiste vermelding van het beroep in de akten van rechtspleging, wegens de onbetrouwbaarheid van dat gegeven

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en tot vereenvoudiging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek betreffende de onbekwaamheid en van de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid