13 nov 2015 14:21

Vereenvoudiging van procedure voor loonoverdracht

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat de procedure van de loonoverdracht vereenvoudigt. 

De huidige procedure van kennisgeving van de loonoverdracht is zwaar en verouderd. Ze dateert uit een tijdperk waarin het fenomeen schuldenlast onbekend was, waarin het aantal overdrachten dan ook beperkt was en de informatisering niet bestond. De procedure is de volgende: de schuldeiser moet een brief sturen aan de consument (schuldenaar-overdrager) om hem te verwittigen dat de loonoverdracht mag worden uitgevoerd. Hij stuurt een aangetekende kopie van deze brief aan de gecedeerde schuldenaar (werkgever of instelling van sociale zekerheid). Na 10 dagen mag de schuldeiser zijn verzoek tot inhouding via een aangetekende brief aan de gecedeerde schuldenaar laten weten.

Concreet voorziet het voorontwerp dat de verzending van bijlagen aan de gecedeerde schuldenaar vervangen wordt door vermeldingen in de papieren of in de elektronische formulieren. De schuldeiser is hier verantwoordelijk voor. Het voorontwerp stelt ook voor dat de schuldeiser niet meer verplicht is om bij de kennisgeving van de loonoverdracht een gecertificeerde kopie van de akte van loonoverdracht toe te voegen. Naast de procedure via aangetekende brief, voert het voorontwerp een elektronische procedure in, in de relaties tussen de schuldeiser en de gecedeerde schuldenaar.

De voorgestelde vereenvoudiging is gunstig voor de schuldeiser-overnemers, maar ook voor de
ondernemingen en de instellingen die gecedeerde schuldenaar zijn. De bescherming van de werknemer als schuldenaar-overdrager, na de loonoverdracht, blijft behouden. De schuldeiser blijft de consument immers via aangetekende brief informeren over zijn voornemen om de loonoverdracht uit te voeren. Er verandert bovendien niets in de procedure rond de begrenzing van het bedrag van de loonoverdracht wegens kinderen ten laste, noch inzake verzet door de werknemer. 

In de huidige fase wordt dit systeem van beveiligde elektronische verzending ingesteld tussen de schuldeiser-overnemers en de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie. Het is de bedoeling dat dit systeem van elektronische verzending in de toekomst nog wordt uitgebreid naar andere instanties waar regelmatig loonoverdrachten worden uitgevoerd.

Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.