20 jul 2018 15:20

Vergemakkelijking van de toegang tot gepubliceerde werken voor blinden en visueel gehandicapten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie en Consumenten Kris Peeters een voorontwerp van wet goed tot omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn die de toegang tot gepubliceerde werken vergemakkelijkt voor blinden, visueel gehandicapten of mensen met een andere leeshandicap.

De richtlijn 2017/1564/EU implementeert de verplichtingen waaraan de Europese Unie moet voldoen uit hoofde van het verdrag van Marrakech van 27 juni 2013 inzake toegang tot gepubliceerde werken voor personen die blind of visueel gehandicapt zijn of anderszins een leeshandicap hebben, om ervoor te zorgen dat de overeenkomstige maatregelen op de gehele interne markt op coherente en geharmoniseerde wijze worden toegepast. Het verdrag van Marrakech heeft tot doel de beschikbaarheid en de grensoverschrijdende uitwisseling van bepaalde werken en prestaties in toegankelijke vorm te verbeteren voor personen die blind of visueel gehandicapt zijn of anderszins een leeshandicap hebben.

De richtlijn legt de lidstaten op om te voorzien in een verplichte uitzondering op de rechten die door het Unierecht zijn geharmoniseerd en die relevant zijn voor de vormen van gebruik en de werken die onder het verdrag van Marrakech vallen.

Het voorontwerp zet deze richtlijn om door een wijziging van het Wetboek van economisch recht. Concreet betekent dit dat nieuwe uitzonderingen worden voorzien op de auteursrechten, de naburige rechten, de rechten op computerprogramma’s en databanken, om de vervaardiging en verspreiding van exemplaren van auteursrechtelijk beschermde werken en ander materiaal in toegankelijk formaat mogelijk te maken, alsook de grensoverschrijdende uitwisseling ervan.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot omzetting in Belgisch recht van de Richtlijn 2017/1564/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 september 2017 inzake bepaalde toegestane vormen van gebruik van bepaalde werken en ander materiaal die door het auteursrecht en naburige rechten beschermd zijn ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben, en tot wijziging van Richtlijn 2001/29/EG betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij