06 jun 2003 17:00

Vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik van CD-Roms

Op voorstel van de heer Charles Picqué, Minister van Economie, keurde de Ministerraad, in tweede lezing (*) en na advies van de Raad van State een ontwerp van koninklijk besluit (**) goed rond het recht op vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik voor de auteurs, de uitvoerende kunstenaars en de producenten van fonogrammen en van audiovisuele werken.

Op voorstel van de heer Charles Picqué, Minister van Economie, keurde de Ministerraad, in tweede lezing (*) en na advies van de Raad van State een ontwerp van koninklijk besluit (**) goed rond het recht op vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik voor de auteurs, de uitvoerende kunstenaars en de producenten van fonogrammen en van audiovisuele werken.

Het ontwerp van koninklijk besluit strekt er enerzijds toe de tarieven van de vergoeding voor kopiëren voor eigen gebruik aan te passen wat de CD-R audio en andere digitale geluidsdragers betreft. Anderzijds stelt het het tarief in van de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik voor de CD-R data. De adviescommissie van de betrokken milieus heeft een unaniem advies uitgebracht. (*) zie eveneens persbericht nr. 4 van de Ministerraad van 10 januari 2003 (**) tot wjiziging van het koninklijk besluit van 28 maart 1996.