17 mrt 2016 11:30

Verhoging retributie van de Dienst Regulering voor de aanwerving van personeel

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met beleid inzake spoorwegsysteem en met de regulering van het spoor- en luchtverkeer Willy Borsus een ontwerp van koninklijk besluit goed met een verhoging van de retributie van de Dienst Regulering.

De Dienst Regulering krijgt een verhoging van de retributie om de inkomsten te verhogen voor de aanwerving van vier nieuwe experten. Het aantal ambtenaren van de Dienst Regulering wordt zo op 11 voltijdse equivalenten (VTE) gebracht.

Bij de oprichting van de dienst werd een kader van 12 VTE vastgelegd om de basisbevoegdheden uit te oefenen in de economische regulering van het spoor- en luchtverkeer. In 2014 beschikten ze nog maar over 7 VTE door algemene budgettaire beperkingen bij de overheidsdienst. Door de toevoeging van bevoegdheden in 2010, 2012, 2013 en vooral in 2015, door de omzetting van de Europese richtlijn 2012/34 om één Europese spoorwegruimte in te stellen, wees een interne evaluatie evenwel aan dat de Dienst eigenlijk over 15 VTE zou moeten beschikken, waaronder 11 experts.

De Dienst Regulering is de autoriteit die belast is met de economische en juridische regulering van het spoor- en luchtverkeer. In 2006, bij zijn oprichting, maakte de dienst integraal deel uit van de FOD Mobiliteit en Transport. In 2012 werd de Dienst Regulering onafhankelijk. De algemene bevoegdheden van deze regulator hebben te maken met: geschillen over infrastructuurcapaciteit, retributies en toegang tot de transportnetwerken, algemeen toezicht op de goede uitvoering van de wettelijke verplichtingen door de beheerders die deze infrastructuren uitbaten. Daarnaast geeft de regulator ook advies, neemt hij bindende beslissingen en kan hij ertoe gebracht worden boetes op te leggen.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 september 2015 tot vaststelling van het bedrag en de wijze van storting van de retributie tot dekking van de kosten van het Toezichthoudende Orgaan