02 dec 2022 15:41

Verhoging subsidies voor de koepels van de patiëntenorganisaties

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke akkoord met een voorontwerp van wet dat de subsidies voor de Ligue des Usagers des Services de Santé (LUSS) en het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) verhoogt.

De verhoging van de jaarlijkse structurele subsidiëring van de VPP en de LUSS door het RIZIV, vanaf het werkingsjaar 2023, heeft als doel de koepels in staat te stellen hun activiteiten uit te breiden om zo de stem van de patiënt in het federale beleid te versterken.

Naar aanleiding van de verhoging worden ook de opdrachten die gekoppeld zijn aan deze subsidies aangepast om de groeiende rol van deze organisaties op federaal niveau beter te ondersteunen. Vanuit dit perspectief focussen de opdrachten voornamelijk op het versterken van de betrokkenheid van de patiëntenverenigingen in ons federaal gezondheidssysteem, maar ook binnen de verschillende federale administraties die aan dit systeem verbonden zijn (RIZIV, FOD Volksgezondheid, KCE,…) en/of wiens bevoegdheden een specifieke impact hebben op het leven van de patiënten.

Het voorontwerp van wet wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de programmawet (I) van 27 december 2006