15 jun 2021 21:05

Verhoging van bepaalde uitkeringen in het sociaal statuut van zelfstandigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen David Clarinval een ontwerp van koninklijk besluit houdende de verhoging van bepaalde uitkeringen in het sociaal statuut van zelfstandigen. 

Het ontwerp van koninklijk besluit geeft uitvoering aan het advies van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en het Algemeen Beheerscomité voor het Sociaal Statuut der Zelfstandigen over de welvaartaanpassingen van de uitkeringen in het zelfstandigenstelsel voor de periode 2021 – 2022 en verhoogt: 

  • uitkeringen inzake overbruggingsrecht met 2%, vanaf 1 juli 2021
  • vaderschaps- en geboorte-uitkering voor zelfstandigen met 1%, vanaf 1 mei 2021
  • uitkering ten voordele van de zelfstandige die zijn beroepsactiviteit tijdelijk onderbreekt om zorgen te verlenen aan een persoon met 2%, vanaf 1 mei 2021

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot verhoging van bepaalde sociale uitkeringen voor zelfstandigen in uitvoering van de artikelen 5 en 6 van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact