17 jun 2022 16:15

Verhoging van de alternatieve financiering van het sociale zekerheidsstelsel van werknemers

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een voorontwerp van wet goed over een verhoging van de alternatieve financiering van het sociale zekerheidsstelsel van de werknemers.

Het voorontwerp van wet past het forfaitaire bedrag aan van de alternatieve financiering: een eerste aanpassing in het kader van de compensatie van de verlaging van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid en een tweede aanpassing als gevolg van verschillende structurele maatregelen.

Dit is het resultaat van de volgende maatregelen die genomen zijn in het kader van de begrotingsopmaak 2022 en die intussen zijn uitgevoerd:

  • Herclassificatie van de sociale werkplaatsen in categorie 3
  • Regeling voor buitenlandse kaderleden (expats)
  • Versterking van de werkbonus (mini-taxshift)
  • Hervorming van de RSZ-bijdragen - betaalde sportbeoefenaars

Het gaat daarnaast om een actualisatie van de alternatieve financiering voor de volgende twee maatregelen:

  • Hervorming van de werkbonus (effect van het interprofessioneel akkoord)
  • De zeerlagelonencomponent van de structurele vermindering (effect van het interprofessioneel akkoord)

Het voorontwerp van wet wordt ter advies voorgelegd aan het beheerscomité van de sociale zekerheid. Na ontvangst van dat advies zal het ter ondertekening worden voorgelegd aan de Koning, met het oog op indiening bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.