15 jun 2021 21:05

Verhoging van de inhaalpremie aan invalide gerechtigden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de verhoging van de inhaalpremie die aan sommige invalide gerechtigden wordt toegekend. 

 In het kader van de maatregelen inzake welvaartsvastheid in de sector van de uitkeringsverzekering voor werknemers, beoogt het ontwerp het bedrag van de inhaalpremie te verhogen die aan sommige invalide gerechtigden in de uitkeringsverzekering voor werknemers wordt toegekend, vanaf 1 mei 2021. 

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 237quinquies van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (Inhaalpremie)