16 jul 2021 17:54

Verhoging van de inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap - tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van de minister belast met Personen met een handicap, Karine Lalieux, in tweede lezing, een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende de verhoging van het bedrag van de inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap.

In het kader van de verdeling van de welvaartsenveloppe hebben de sociale partners op 19 april 2021 een unaniem advies over de verhoging van de sociale uitkeringen overgemaakt aan de regering en deze heeft zich geëngageerd dit advies zo snel mogelijk uit te voeren. Om deze welvaartsaanpassing uit te voeren voorziet dit ontwerp van koninklijk besluit, aangepast aan het advies van de Raad van State, in een verhoging van de bedragen betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap met 2 procent op 1 juli 2021. 

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning. 

Ontwerp van koninklijk besluit houdende verhoging van het bedrag van de inkomensvervangende tegemoetkoming met toepassing van artikel 6, § 6, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap