16 jul 2021 17:54

Verhoging van de leefloonbedragen - tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie Karine Lalieux, in tweede lezing, een koninklijk besluit goed tot verhoging van de leefloonbedragen. 

Het ontwerp, aangepast aan het advies van de Raad van State, draagt bij tot de uitvoering van de welvaartvastheid 2021-2022, in het kader van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact. In dit verband worden de leefloonbedragen voor de respectieve categorieën van rechthebbenden aangepast. De basisbedragen van het leefloon worden vanaf 1 juli 2021 met 2 % verhoogd.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van  3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon – Welvaartsaanpassing van de uitkeringen inzake sociale bijstand 2021-2022 – Uitvoering van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact (artikelen 73bis en 73ter) – Leefloon en gelijkwaardige financiële maatschappelijke hulp