03 mei 2024 17:51

Verhoging van de mobiliteitsvergoeding

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne en minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het plafond van de mobiliteitsvergoeding aanpast.

Het bedrag van de mobiliteitsvergoeding werd voor het laatst aangepast in 2020.

Op initiatief van de sociale partners heeft het ontwerp van koninklijk besluit als doelstelling de maximale mobiliteitsvergoeding te verhogen van 0,1579 euro tot 0,1929 euro per kilometer woon-werkverkeer. Deze verhoging is gebaseerd op veranderingen in de afgevlakte gezondheidsindex.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2, 4°, c), van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders