28 nov 2021 18:34

Verhoging van de tegemoetkoming in de personeelskosten van de OCMW's

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie Karine Lalieux een ontwerp van koninklijk besluit goed tot verhoging van de tegemoetkoming in de personeelskosten van de OCMW's.

Dit ontwerp heeft als doel om tot een vermindering te komen van de administratieve kosten en een rationalisering van de subsidies die door de staat aan de OCMW's worden verstrekt. De bestaande subsidie voor de kosten voor het stellen van huurwaarborgen, voor mensen die niet in staat zijn deze te betalen, wordt omgezet in een verhoging van de tussenkomst in de personeelskosten van het OCMW.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de toelage verleend aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn als tegemoetkoming in de personeelskosten zoals bedoeld in artikel 40 van de wet betreffende het recht op de maatschappelijke integratie