05 mrt 2021 16:44

Verhoging van de toelagen aan de hulpverleningszones en aan de DBDMH

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden akkoord met de herverdeling van de kredieten uit de interdepartementale provisie met oog op een verhoging van de toelagen aan de hulpverlengingszones en de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp.

Eén van de doelstellingen in het regeerakkoord is om te evolueren naar een meer evenwichtige financiering van de brandweer. In de notificaties van de meerjarenbegroting 2021-2024 werd deze doelstelling concreet vertaald in een groeipad voor een structurele verhoging van de dotaties aan de hulpverleningszones en de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH). De algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 voorziet in een provisie voor nieuwe beleid. Een deel van het bedrag, namelijk 25 miljoen euro, werd voorzien voor de hulpverleningszones en de DBDMH.

Deze eerste schijf van 25 miljoen euro voor 2021 stemt overeen met een verhoging van 16,44% ten opzichte van de totale kredieten die op vandaag voorzien zijn voor toelagen aan de hulpverleningszones en de DBDMH. Daarom wordt voorgesteld om de vastleggings- en vereffeningskredieten op deze basistoelagen met 16,44% te verhogen.

De staatssecretaris voor Begroting wordt gemachtigd om hiertoe een herverdelingsbesluit aan te nemen.