30 nov 2020 14:57

Verhoging van het bedrag van de inkomensvervangende tegemoetkoming

De ministerraad keurt op voorstel van de minister belast met Personen met een beperking, Karine Lalieux, een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende verhoging van het bedrag van de inkomensvervangende tegemoetkoming.

Dit ontwerp van koninklijk besluit beoogt het bedrag van de categorie A, B en C van de inkomensvervangende tegemoetkoming te verhogen. In het regeerakkoord wordt bepaald dat de inkomensvervangende tegemoetkoming met 10,75% zal worden verhoogd, verspreid over vier schijven van één jaar. Het inkomen van de betrokken personen met een beperking wordt zodoende opgetrokken. Dit moet het risico op armoede verminderen en tegelijk een vlottere toegang tot goederen en diensten mogelijk maken.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit houdende verhoging van het bedrag van categorie A, B en C van de inkomensvervangende tegemoetkoming met toepassing van artikel 6, § 6, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap