15 jun 2021 21:05

Verhoging van het invaliditeitspensioen voor mijnwerkers

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor mijnwerkers.

In het kader van de maatregelen inzake welvaartsvastheid in de sector van de uitkeringsverzekering voor mijnwerkers, beoogt het ontwerp de verschillende bedragen van het invaliditeitspensioen voor mijnwerkers met 2,5 % te verhogen, vanaf 1 juli 2021.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 4 van het koninklijk besluit van 19 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers